0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 04

महाराष्ट्रातील जलविद्युत प्रकल्प

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes|Difficulty: Easy

1. येलदरी हा जलविद्युत प्रकल्प…………या जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

2. कोयना जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

3. तिलारी जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

4. भंडारा जिल्ह्यात ……………..हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

5. बुलढाणा जिल्ह्यात……………हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

6. नाशिक जिल्ह्यात……………हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

7. पुणे जिल्ह्यात………….. हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

8. जायकवाडी जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

9. घाटगर जलविद्युत प्रकल्प…………. जिल्ह्यात आहे

 
 
 
 

10. रायगड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता जलविद्युत प्रकल्प आहे?

 
 
 
 

11. खालील पैकी कोणता जलविद्युत प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात आहे हे शोधा.

 
 
 
 

12. खालील विधानातून योग्य विधान असलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. पेंच हा जलविद्युत प्रकल्प……………..या जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

14. भिवपुरी हा जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

15. कोल्हापूर जिल्ह्यात असलेले जलविद्युत प्रकल्प पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Don`t copy text!