0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 02

भारतातील प्रमुख नद्या

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes

1. यमुना नदी कोणत्या नदीची प्रमुख उपनदी आहे?

 
 
 
 

2. गंगा नदीची लांबी किती आहे?

 
 
 
 

3. कावेरी नदी बंगालच्या उपसागरास कोणत्या राज्यात मिळते?

 
 
 
 

4. सतलज ही…………नदीची प्रमुख उपनदी आहे.

 
 
 
 

5. ब्रम्हपुत्रा नदी……………. कडे वाहते.

 
 
 
 

6. तापी नदी………….कडे वाहते.

 
 
 
 

7. सिंधू नदीचे उगमस्थान………….हे आहे.

 
 
 
 

8. ब्रह्मपुत्रा नदीची लांबी किती आहे?

 
 
 
 

9. साबरमती नदी कुठे उगम पावते?

 
 
 
 

10. गोमती ही…………..या नदीची प्रमुख उपनदी आहे.

 
 
 
 

11. कोयना ही…………. ची उपनदी आहे.

 
 
 
 

12. तापी नदी कोणत्या सागरास मिळते?

 
 
 
 

13. गंगा नदी कोणत्या सागरास मिळते?

 
 
 
 

14. गोदावरी नदीची वाहण्याची दिशा कोणती आहे?

 
 
 
 

15. गोदावरी नदीच्या प्रमुख उपनद्या कोणत्या आहे?

 
 
 
 

Don`t copy text!